>

Obchodní podmínky

 

 1. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) platí pro objednání kurzu na webových stránkách www.studioletec.cz, které provozuje

Jan Faukner

Nám. Interbrigády 815/6

Praha 6

160 00

IČ: 87303744 / DIČ: CZ8306110263

Nejsme plátci DPH.

Fyzická osoba zapsaná v Živn. r. ÚMČ P6 od 8.9.2010

Mob.: (+420) 737820881

E-mail: info@studioletec.cz

www.studioletec.cz

(dále jen „prodávající“)  

 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.studioletec.cz (dále je „internetový obchod“). 

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

2. Vznik smluvních vztahů

1. Prodávajícím je Jan Faukner, IČ: 87303744 / DIČ: CZ8306110263, se sídlem Nám. Interbrigády 815/6, Praha 6, 160 00.

2. Objednávajícím je spotřebitel nebo podnikatel.

3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

4. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

5. Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti); osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku); osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.); osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

6. Právní vztahy prodávajícího s objednávajícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a objednávajícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

7. Individuální smlouva prodávajícího s objednávajícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

3. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Objednávající je oprávněn objednat kurz u prodávajícího skrze webové stránky www.studioletec.cz, popř. telefonicky nebo e-mailem.

2. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného produktu prodávajícím na webových stránkách www.studioletec.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou nebo e-mailem objednávajícího spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí objednávajícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3. Ceny uváděné na webových stránkách www.studioletec.czjsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně všech dalších nákladů. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a objednávajícím platí cena uvedená v době objednávání kurzu objednávajícím. Objednávající může kurz absolvovat až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

4. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: platba převodem z účtu.

Rezervace vašeho místa na kurzu

1. Pokud se přihlásíte na kurz a je vám potvrzena účast, pak do doby splatnosti zálohové faktury (sedmidenní splatnost) nebo zaplacení je vaše místo dočasně rezervováno. Až po zaplacení je místo závazně obsazeno.

 

4. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

5. Ochrana osobních údajů

1. Veškeré nakládání s osobními údaji objednávajících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Objednávající svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto portálu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Objednávající má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může objednávající kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou poskytnuta třetí straně.

2. Objednávající poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil, či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány provozovatelem a prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v úvodu těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

3. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel nebo prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@studioletec.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

 
6. Účast v kurzu

1. Každé zrušení účasti v kurzu musí být oznámeno písemně (e-mailem)/telefonicky. Při zrušení účasti v objednaném kurzu oznámené v období kratším než 14 pracovních dnů před zahájením objednaného kurzu se kurzovné nevrací.V případě oboustranné dohody mezi objednávajícím a prodávajícím mohou být podmínky zrušení účasti jiné.

2. Prodávající si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů při vzniku situací, které nemůže ovlivnit (např. náhlé onemocnění lektora, porucha dodávky elektrického proudu atd.). V tomto případě o tom neprodleně informujeme objednávajícího a dohodne náhradní termín kurzu.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín kurzu při nedostatečném počtu přihlášených zájemců. I v tomto případě bude objednávajícímu nabídnut náhradní termín vybraného kurzu.

 

7. Odstoupení od smlouvy

1. Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů před začátkem kurzu. Dále má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet objednávající, který za tímto účelem kupující prodávajícímu sdělí.

2. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy objednávající neuhradí plnou výši kupní ceny 14 dnů před začátkem kurzu.

 
8. Storno poplatky

1. Kurz je možné zrušit písemně (mailem). Při zrušení účasti v objednaném kurzu oznámené v období kratším než 14 pracovních dnů před zahájením objednaného kurzu se kurzovné nevrací.

2. Při stornování kurzu 2 týdny (14 dnů) a více před zahájením kurzu, vám bude vráceno 100 % zaplacených peněz a nebo si můžete vybrat jakýkoliv kurz ve stejné ceně. Storno poplatek vám nebude účtován v případě, že za sebe seženete náhradníka. Finanční vyrovnání si však s náhradníkem řešíte sami. Pokud školení zruší prodávající, pak všem účastníkům vrátí 100 % zaplacených peněz a nebo nabídne jakékoliv školení ve stejné ceně. Prodávající při stornování kurzu neplatí žádné dodatečné výdaje účastníků (doprava, ubytování apod.).

 

9. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 
10. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.10.2018. 

 

Zpět do obchodu